Privacybeleid

Privacy statement Nierpatiëntenvereniging Oost Nederland hierna genoemd NON
NON is een vereniging voor alle nierpatiënten en belangstellenden in Oost Nederland. Via onze website www.non-twente.nl, onze Nieuwsbrief en ons magazine Dialoog informeren wij u over de activiteiten van onze vereniging en delen belangrijke informatie van de Nierpatientenvereniging Nederland en Nierstichting . Tevens houden wij u op deze wijze op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen en actualiteiten uit de media. Daarbij verwerken wij mogelijk privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd, van u.

NON vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en belangstellenden van groot belang en zal uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen. NON houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat NON: – In deze privacyverklaring duidelijk vermeldt voor welke doeleinden zij uw persoonsgegevens verwerkt. – Niet meer persoonsgegevens verzamelt dan strikt noodzakelijk. – U om uitdrukkelijke toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer dit vereist is. – Uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst aan NON te kunnen leveren of wanneer NON daar wettelijk toe verplicht is. – Voor, dat zij uw gegevens met derden deelt, afspraken maakt met die derde partij, wat er voor zorgt dat de derde partij uw gegevens niet voor andere doeleinden mag gebruiken. – Passende beveiligingsmaatregelen treft om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van partijen die in opdracht van NON uw persoonsgegevens verwerkt – Uw recht respecteert om uw persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren of te verwijderen

Heeft u vragen of opmerkingen aangaande het privacy regelement of wilt u uw persoonsgegevens inzien of wijzigen, dan kunt u NON bereiken via mail: info@non-twente.nl of via de website: www.non-twente.nl, onder het kopje contact, of per post: Raaigras 53, 7623 EV Borne.

Gebruik van persoonsgegevens Bij het aanmelden van uw lidmaatschap, laat u bepaalde gegevens bij NON achter. Dat zijn persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen mogelijk gebruikt worden voor de volgende doeleinden – Voorletters, achternaam, adres en woonplaats: communicatie – E-mailadres: communicatie – Telefoonnummer: communicatie – Geboortedatum: identificatie, voor het geval iemand dezelfde voorletter en achternaam heeft – Prédialyse, hemodialyse, CAPD, getransplanteerd, donor: doelgroepgerichte voorlichting – Bankrekening nummer: bij automatische incasso

Verstrekking aan derden Wanneer NON uw gegevens aan een derde verstrekt, [bv verzending Dialoog] zorgt NON d.m.v. een verwerkersovereenkomst ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt, dan de gevraagde dienst. In dit geval het adresseren van Dialoog. Ook komt NON hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd na gereedkomen van de opdracht.

Beveiligen en bewaren NON neemt passende organisatorische- en technische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt NON ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens; dat de toegang tot uw gegevens afgeschermd zijn en dat de door NON getroffen veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. NON bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en of wettelijk verplicht. Bij opheffing van uw lidmaatschap verwijdert NON uw gegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring NON kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen zal NON op onze website www.non-twente.nl publiceren.

Inwerkingtreding Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Scroll to top