Huishoudelijk Regelement.

Nierpatiëntenvereniging Oost Nederland N.O.N. HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie februari 2019

Artikel 1 Het lidmaatschap en de contributie .

1.1. Leden van de vereniging kunnen zijn: nierpatiënten (pré dialysepatiënten, dialyserenden, getransplanteerden en overige chronische nierpatiënten) en hun partners ( nabestaanden), ouders en nierdonoren .

1.2. De leden hebben de volgende rechten
Nierpatiënten:
hebben stemrecht, ontvangen het verenigingsblad Dialoog en worden door de NON aangemeld bij de landelijke NVN en mogen tegen een vooraf vastgestelde bijdrage deelnemen aan alle activiteiten.
Ouders van minderjarigen en partnerleden:
hebben stemrecht en mogen tegen een vooraf vastgestelde bijdrage deelnemen aan activiteiten.
Nabestaanden lid:
wordt je automatisch als je al partnerlid bent. Een nabestaanden lid heeft geen stemrecht, ontvangt het verenigingsblad Dialoog en mag tegen een vooraf vastgestelde bijdrage deelnemen aan activiteiten.
Donor:
heeft stemrecht en mag tegen een vooraf vastgestelde bijdrage deelnemen aan activiteiten en ontvangt het verenigingsblad Dialoog.

Per adres wordt maximaal een Dialoog verstuurd.

1.3. De contributie wordt door de Algemene ledenvergadering vastgesteld.

1.4. De vereniging kent donateurs; De donateur dient een minimale bijdrage te leveren en heeft geen rechten. De bijdrage wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

1.5. Het bestuur houdt registers bij van naam, geboortedatum, lidmaatschapsindicatie (zie artikel 1.1), adres, e mail, telefoonnummer, bankrekeningnummer van elk lid en donateur.
Dit conform de eisen en regelgeving van
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1.6. De contributie van de leden en bijdrage van de donateurs dient jaarlijks voor 1 juli te zijn voldaan, zo mogelijk via automatische incasso.
Bij te late betaling zullen extra kosten in rekening worden gebracht.

1.7. Bij aanmelding als lid of donateur voor 1 juni dient de volledige contributie of bijdrage te worden voldaan. Bij aanmelding tussen 1 juni en 31 december dient de helft van de contributie of bijdrage te worden voldaan.

Artikel 2 Schenkingen

2.1 Schenkingen onder bezwarende voorwaarden kunnen slechts krachtens uitdrukkelijk besluit van het bestuur worden aanvaard.
2.2. Bij schenkingen kan worden bepaald dat het beheer bij een commissie of werkgroep dient te berusten, hetgeen echter uitsluitend kan geschieden onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Artikel 3 Beqrotinq en rekeninq

3.1 De penningmeester legt jaarlijks voor 1 mei van het lopende verenigingsjaar een begroting van het lopende boekjaar voor aan de Algemene Ledenvergadering.

3.2 De penningmeester legt jaarlijks voor 1 mei van het verenigingsjaar volgend op het boekjaar waar de rekening betrekking op heeft, een jaarrekening voor aan de Algemene Ledenvergadering.

3.3 De rekening bestaat tenminste uit een staat van baten en lasten en een balans.

Artikel 4 Commissies

4.1 Commissies met een speciale opdracht kunnen worden aangesteld door de Algemene Ledenvergadering of het bestuur

4.2 De commissies werken onder verantwoordelijkheid van het dagelijkse bestuur.

4.3 Elke commissie brengt jaarlijks een schriftelijk verslag uit aan het bestuur van hun werkzaamheden voor 1 maart over het afgelopen jaar.

Artikel 5 Het bestuur
5.1 Het bestuur bestaat uit alle door de Algemene Ledenvergadering gekozen bestuursleden.
5.2 Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 4 jaar en kan zich herkiesbaar stellen.
5.3 Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging.

5.4 Het bestuur wordt minimaal vier maal per jaar bijeengeroepen door uitnodiging van de voorzitter en toezending van de agenda.
5.5 Het bestuur is voor al zijn daden en nalatigheden verantwoording schuldig aan de Algemene Leden Vergadering.
5.6 Het bestuur kan een deel van zijn taken delegeren aan de commissies

5.7 Het bestuur draagt zorg voor een doelmatige samenwerking met de commissies.

5.8 Het bestuur pleegt overleg met een commissie zo vaak dit nodig en nuttig is.

5.9 Het bestuur houdt contact met de redactie van het verenigingsblad.

5.10 Het bestuur is bevoegd besluiten, handelingen, weigeringen om besluiten of handelingen van een commissie op grond van strijdigheid met de statuten of het bestuur dan wel de algemene belangen van de vereniging, te niet te doen,
respectievelijk te (doen) vervangen door andere besluiten en deze (te laten) uit (te) voeren.

5.11 Het bestuur kan een of meerdere algemeen adviseurs
benoemen die het bestuur kan bijstaan in het besturen
van de vereniging bij specifieke problemen

5.11 Het bestuur zorgt voor een aansprakelijkheidsverzekering

5.12 Het bestuur mag kosteloos deelnemen aan activiteiten

Artikel 6 Het dagelijkse bestuur

6.1 Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester

Artikel 7 De voorzitter

7.1 De voorzitter maakt deel uit van het dagelijkse bestuur en is belast met de leiding van het dagelijks bestuur en overige bestuursvergaderingen
7.2 De voorzitter leidt de Algemene Ledenvergadering.

7.3 De voorzitter mag indien nodig een ander bestuurslid aanwijzen om de genoemde vergaderingen te leiden.
7.4 De voorzitter treedt naar buiten namens de vereniging om contacten te leggen en te onderhouden met andere organisaties, zoals noodzakelijk is voor het functioneren van de vereniging, dan wel om haar doelstelling te kunnen bereiken.

Artikel 8 De secretaris

8.1 De secretaris maakt deel uit van het dagelijkse bestuur en is belast met het voeren van de bestuurlijke correspondentie. Hij/zij ondertekent namens het bestuur alle uitgaande stukken, waarvoor mandaat is afgegeven en houdt hiervan een afschrift.
8.2 De secretaris houdt minimaal vijf jaar notulen bij van alle gehouden vergaderingen

8.3 De secretaris houdt het archief bij voor wat betreft bestuurszaken.

8.4 De secretaris kan een van bovengenoemde taken delegeren aan een ander bestuurslid in overleg met het bestuur.

Artikel 9 De penningmeester

9.1 De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging in de breedste zin van het woord en legt verantwoording af over de financiele zaken aan het bestuur. Hij/zij is conform inschrijving Kamer van koophandel, gezamenlijk bevoegd met de voorzitter.
9.2 De penningmeester draagt zorg voor de inning van de contributies.

9.3 De penningmeester draagt zorg voor de inning van de overige inkomsten

9.4 De penningmeester brengt gevraagd en ongevraagd verslag uit van de financiële toestand van de vereniging.
9.5 De penningmeester maakt het financieel jaarverslag en stelt jaarlijks de begroting op. Het financieel jaarverslag bestaat tenminste uit een staat van baten en lasten en een balans.
9.6 De penningmeester zorgt voor de administratie van de leden en donateurs en adverteerders.

Artikel 10 De overige bestuursleden

10.1 De overige bestuursleden maken deel uit van het bestuur en zijn belast met de uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Deze taken worden in de bestuursvergaderingen toebedeeld.
10.2 De overige bestuursleden dienen zo nodig een aanspreekpunt te zijn voor de hen toegewezen taken
10.3 De overige bestuursleden dienen desgewenst namens het bestuur als contactpersoon op te treden namens de vereniging. Schriftelijke contacten namens de vereniging worden uitsluitend gedaan met goedkeuring van dagelijks bestuur

Artikel 11 Het vereniqinqsblad

11.1 De vereniging geeft een verenigingsblad uit, genaamd Dialoog.

11.2 De redactie wordt door het bestuur benoemd.

11.3 De frequentie van uitgave wordt door het bestuur bepaald.

Artikel 12 Social Media
12.1 De vereniging heeft en beheert een website
www.non-twente.nl en heeft een facebook account www.facebook.com/NONTwente

12.2 Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van social media
12.3 Elke structurele verandering op de social media geschiedt altijd in overleg met het bestuur.

Scroll to top